Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα

Εξ Αποστάσεως

Μονάδα Ανοικτής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης/ΜΑεξΕ – Distance Learning Unit/DLU

1. Αντικείμενο – Σκοπός 

H DLU του Πανεπιστημίου Νεάπολις χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικής πλατφόρμας και προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες ειδικότητες. Ο σκοπός της DLU είναι η υποστήριξη των φοιτητών αλλά και των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η βασική φιλοσοφία της μονάδας είναι η διασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση της πληροφορίας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα και στις ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε μια μονάδα που θα αποτελεί πρότυπο στην ΑεξΕ για όλα τα Πανεπιστήμια που προσφέρουν ανάλογα προγράμματα σπουδών.

Στόχοι της DLU είναι:

 • Η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στις ανάγκες:
  • των φοιτητών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι επιτυγχάνονται οι σκοποί και τα αποτελέσματα του κάθε μαθήματος χωριστά.
  • του ακαδημαϊκού προσωπικού που εμπλέκεται στην ΑεξΕ ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και να εμπλουτίζει το ηλεκτρονικό υλικό και τις πηγές που είναι διαθέσιμες και αξιοποιήσιμες από την τεχνολογία της ΑεξΕ.
 • Η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου με ωφελούμενους τους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία της Κύπρου.
 • Η διασύνδεση της ΑεξΕ με θεσμικούς φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα με σκοπό τη δημιουργία και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ως μία συνεχή αναπτυξιακή διαδικασία μάθησης και κοινωνίας της γνώσης. 

2. Διαθέσιμα Προγράμματα στην ΑεξΕ.
Τα Προγράμματα που θα προσφερθούν με εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τα εξής:

 1. ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση με τρεις κατευθύνσεις:
  • Α. Γενική Διοίκηση
  • Β. Εκπαιδευτική Διοίκηση
  • Γ. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 2. ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 3. ΠΜΣ στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

3. Το Παιδαγωγικό Μοντέλο

Το παιδαγωγικό μοντέλο που υιοθετείται από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην ΑεξΕ, βασίζεται στην δομημένη παιδαγωγική της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Για τη δημιουργία της λήφθηκαν υπόψη τα συμπεράσματα δεκαετιών εμπειρίας της ΑεξΕ τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα όμως αξιοποιήθηκε η εμπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ισραήλ. Η διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων και τα σχετικά εργαλεία παραγωγικότητας προσφέρουν στους φοιτητές ευελιξία της εκπαιδευτικής εμπειρίας σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στην ΑεξΕ του Πανεπιστημίου.

Η online Παιδαγωγική

Μία παιδαγωγική μέθοδος δομημένα χαρακτηριστικά, υποστηριζόμενη από πλήρη οδηγό μελέτης για το κάθε μάθημα των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου, αποτελεί τη σπονδυλική στήλη κάθε προγράμματος σπουδών που προσφέρετε εξ αποστάσεως από το Πανεπιστήμιο. Βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία με τους βασικούς σκοπούς του κάθε μαθήματος της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των φοιτητών από απόσταση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Το παιδαγωγικό μοντέλο που χρησιμοποιείται (Σχήμα 1) σε κάθε πρόγραμμα σπουδών εμπεριέχει ένα εξατομικευμένο πακέτο εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα στους  φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε υλικό που έχει προσφερθεί και αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχει συζητηθεί με τον καθηγητή στην διά ζώσης συνάντηση μαζί τους ή στην σύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία (teleconference) στο μάθημα. Επίσης θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα διάφορα εργαλεία παραγωγικότητας και περιβάλλοντας επικοινωνίας (productivity tools- communication environments), όπως είναι οι ομαδικές συζητήσεις και οι τηλεδιασκέψεις, που όλα μαζί διευκολύνουν τον φοιτητή να αναπτύξει-καλλιεργήσει την online μάθηση σε κάθε πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές θα μαθαίνουν μέσα από μία ποικιλία δράσεων-καθηκόντων να χρησιμοποιούν, να αναλύουν και να αξιολογούν το ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

billionphotos-1846607