Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Γενική Διοίκηση

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γενική Διοίκηση στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα αυτό.

Το Πρόγραμμα Σπουδών καθοδηγεί τους φοιτητές   στην εμπειρική προσέγγιση της  Γενικής Διοίκησης έτσι  ώστε η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται να αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας και ειδικότερα των προβλημάτωντης τοπικής κοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή καθίσταται δυνατή δεδομένου ότι θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο, που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της δημόσιας πολιτικής, στα πολλαπλά αυτά πεδία και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν διαρκώς αυξανόμενες σύνθετες ευθύνες στον τομέα αυτόν.

Συνεπώς,  οι φοιτητές διευρύνουν και ταυτόχρονα εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες πολιτικής σε μια πορεία ευρετικής μάθησης. Συνακόλουθα, οι φοιτητές  αποκτούν  την απαιτούμενη γνώση και την απαραίτητη εξειδίκευση για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων του δημόσιου τομέα και για την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι επί μέρους στόχοι.

Το Πρόγραμμα, ενδεικτικά,  απευθύνεται σε –

 • όσους /όσες επιθυμούν να υλοποιήσουν τη γενικότερη θεωρητική προσέγγιση της δια βίου εκπαίδευσης που η μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την καθιστά εφικτή,
 • όσους/όσες ασκούν διοικητικά καθήκοντα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα  και τους ενδιαφέρει η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη,
 • όσους/όσες αναζητούν εργασία στο χώρο του δημόσιου τομέα,
 • όσους/όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση/επιμόρφωση  του προσωπικού του οργανισμού στον οποίον παρέχουν τις υπηρεσίες τους,
 • σε στελέχη και εργαζόμενους σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή φορείς που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω ανάπτυξη των οργανισμών τους με την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων του τομέα δραστηριοποίησή τους.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρακολούθηση και αξιολόγηση του φοιτητή στις συνολικά έξι γνωστικές ενότητες. Κάθε μια από τις γνωστικές ενότητες αποτελείται από δύο μεταπτυχιακά μαθήματα.
Στον πιο κάτω  πίνακα παρατίθεται η συνοπτική διάρθρωση των Γνωστικών Ενοτήτων  με τα  μεταπτυχιακά μαθήματα που τις  αποτελούν με τους αντίστοιχους κωδικούς,  και τίτλους καθώς  και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Τίτλος Γνωστικής Ενότητας Μαθήματα ECTS Units
«Οικονομία και   Διαχείριση»
ΜΡΑ 510 Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της Ευημερίας
ΜΡΑ 530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα
15
«Ηγεσία και Ανθρώπινοι Πόροι»
ΜΡΑ 520 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
ΜΡΑ 540 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
15
«Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης»
ΜΡΑ 500 Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση
ΜΡΑ 550  Διοίκηση και Λειτουργία του Δημοσίου Τομέα
15
«Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Δημόσια Διοίκηση»
ΜΡΑ 560 Στρατηγικός Σχεδιασμός και           Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα
ΜΡΑ 580 Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση
15
«Δημόσια Πολιτική και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση»
ΜΡΑ 570 Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή
ΜΡΑ 603 Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση – Διαδικασίες Διαπραγματεύσεων
15
«Μεθοδολογία της Έρευνας»
ΜΡΑ 590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
ΨΥΧ 610 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη
15
Σύνολο 90

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει να εγγραφεί και να παρακολουθήσει το πολύ δύο γνωστικές ενότητες. Ως εκ τούτου η συντομότερη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. με καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

billionphotos-2485295

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για κάθε Γνωστική Ενότητα πραγματοποιούνται με τον καθηγητή σύμβουλο, αφενός μία εκπαιδευτική συνάντηση με φυσική παρουσία διάρκειας τριών ωρών και τέσσερις με έξι τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών εκάστη.

Για κάθε γνωστική ενότητα ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει δύο γραπτές εργασίες.

Ο φοιτητής πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε γνωστική ενότητα απαιτείται μελέτη περίπου 14 ωρών εβδομαδιαίως. Μετά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές εξετάζονται γραπτώς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο ή σε κατά τόπους συνεργαζόμενα εξεταστικά κέντρα στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Ο φοιτητής στην τελική εξέταση θα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100 προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την γνωστική ενότητα. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να δοκιμάσει εκ νέου στην επαναληπτική εξέταση. Ο τελικός βαθμός κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει από τον βαθμό της τελικής (ή επαναληπτικής) γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 70%) και του μέσου όρου των γραπτών εργασιών (με βαρύτητα 30%).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του προγράμματος ΔΥΥ στις ανάγκες της αγοράς και στο περιβάλλον του Τομέα Υγείας.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Όλα τα Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Οδηγος Σπουδων για Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμέτοχη σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως

http://elkedim.gr/forms/met.php